Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Dodela paketića Udruženju za podršku osobama sa daunovim sindromom

16.Januara 2020.godine predstavnici Društva trgovaca Novi Sad su ulepšali praznike dodelom paketića deci sa daunovim sindromom.

 

 IMG-0619 IMG-0620

 

Inicijativa povodom rešavanja problema montažno-demontažnih objekata kvadrature preko 10,5m

 

 UPS logo

 

- Inicijative za unapređenje poslovanja kroz izmene propisa

 

15. novembra 2019.godine na zahtev Unije poslodavaca Srbije čiji smo članovi održan je sastanak sa Zoranom Ilićem pomoćnikom ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture povodom inicijative Društva trgovaca Novi Sad "Inicijativa povodom rešavanja problema montažno-demontažnih objekata kvadrature preko 10,5m". Sastanku su prisustvovali Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora
Goran Aleksić, predsednik Sektora saobraćaja i Mlađan Šumić, predstavnik sektora trgovine i turizma.

 

 media-share-0-02-0a-8d4e852b2a961218beceb6aaf1d694b5186de077d6eb16cb51143f4743576c0c-27876354-6a42-44ac-95b8-fd8aa5ba06c9

 

Za ovaj sastanak Unija poslodavaca Srbije je predložila razovor na teme:

 

  • -      Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji,
  • -      Predlog mera za unapređenje poslovanja sektora drumskog transporta,
  • -      Unapređenje efikasnosti rada javne uprave u postupcima ozakonjenja objekata

Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

 

Skupština grada Novog Sada je sa sednici od 20.02.2019. godine donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Novog Sada (SL.7/19) te je na osnovu toga poslala obaveštenja zakupcima montažno demontažnih objekata u kom se navodi da su kiosci montažno demontažnog tipa, površine isključivo 10,5m2. Oni koji su veće kvadrature od 10,5m2 ostaju postavljeni do isteka perioda zakupa, a da se odobrenje za ponovno korišćenje iste lokacije može izdati pod uslovom da dati objekat bude sveden na površinu kioska od 10,5m2. Skupština grada Novog Sada se poziva na Odluku koja proilazi iz Zakona o planiranju i zgradnji  (Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - dr.zakon) u kojoj se navodi:

„Postavljanje i uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama, balon hala sportske namene, nadstresnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu, objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata i plovila na vodnom zemljištu, obezbeđuje i uređuje jedinica lokalne samouprave.

Manji montažni objekti iz stava 1. Ovog člana su: objekti montažno demontažnog tipa i to isključivo kiosci do 10,5m2, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni mobilijar koji se postavlja i uklanja na osnovu programa koji donosi jedinica lokalne samouprave na period od najduže od deset godina.“

      Na sastanku predstavnici Unije poslodavaca Srbije su izneli predloge rešenja problema preduzetnika montažno-demontažnih objekata koji su obuhvaćeni ovom Odlukom.

 

 

 

 

OBAVEZA VOĐENJA ROBNOG KNJIGOVODSTVA U MALOPRODAJI

media-share-0-02-04-5fd951e84cc05c22ec00a8684821b59fc31c64a9ff92f288cf7d2278d24e3f33-d5dcd2f2-6101-4ca1-85f6-3a7f42e4b971

 

Ministarstvo finansija dalo je 1.4.2019. godine mišljenje kojim se potvrđuje obaveza vođenja robnog knjigovodstva iz člana 11. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018 - dalje: Zakon) od strane svih pravnih lica i preduzetnika koji su obveznici Zakona, uključujući i one koji se bave trgovinom na malo.

Na osnovu toga 18.04.2019.godine predsednik Društva trgovaca Novi Sad, Mlađan Šumić održao je sastanak sa Jovanom Bearom predsednikom Poslovnog udruženja "Uvra".

 

 

 

 

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme - umanjenje 20%

 

Nakon dugogodišnjih inicijativa podnošenih raznim institucijama od strane Društva trgovaca Novog Sada na čelu sa predsednikom Mlađanom Šumićem, na sednici Skupštine grada Novog Sada održanoj 27. decembra 2018. godine doneta je odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ("Sl. list grada Novog Sada br.59/2018") a primenjivaće se od 01. januara 2019. godine.

 

Nakon donošenja odluke, predsednik  Društva trgovaca Novog Sada Mlađan Šumić, član Upravnog odbora Miomir Kmekić i tehnički sekretar Sanja Matijević održali su sastanak sa članom Gradskog veća za privredu Miloradom Radojevićem povodom primene odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme.

 

media-share-0-02-05-0788cb74a8149eb1c0497c1e59ef03dcd43a035cabebc9d9a229f87e8c60d6c9-08b7c292-e920-4825-8fab-5ba8f5118c00

 

U nastavku teksta je izdvojeni deo Odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme.

 

TAKSENA TARIFA
Tarifni broj 1.

...

3. Komunalna taksa za isticanje firme plaća se za sedište i svaku izdvojenu poslovnu jedinicu na teritoriji Grada Novog Sada.

4. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, komunalna taksa se plaća samo za jednu firmu.

7. Srednja pravna lica, kao i preduzetnici, mala i mikro pravna lica, koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara dinara (osim pravnih lica koja obavljaju delatnost bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), komunalnu taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju, i to:

12.Pravnim licima i preduzetnicima koji su obveznici komunalne takse, čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada, taksa se umanjuje za 20% za istaknutu firmu na poslovnom objektu koji se nalazi na adresi izvan sedišta.

Pravna lica i preduzetnici koji su obveznici komunalne takse, a koji nemaju sedište na teritoriji Grada Novog Sada za prvu poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost, plaćaju komunalnu taksu u punom iznosu, a za svaku sledeću poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost komunalna taksa se umanjuje za 20%.

...

 

Klikom na ovaj link možete preuzeti ODLUKU O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA.