Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Plastični otpad: Evropska strategija za zaštitu planeta i građana te za jačanje industrije

30. marta 2018. godine je održana Sednica Odbora za trgovinu na kojoj je jedna od tačaka Dnevnog reda bila i upotreba plastičnih kesa u trgovini.

 

Postojeći Zakon o trgovini (ZoT) je usvojen 2010. godine, a izmenjen i dopunjen 2013. godine.

 

Savremeni načini trgovine, novi kanali komunikacija i marketinga zahtevali su da se preispitaju propisi koji uređuju obavljanje ovih delatnosti. Pored toga što je uočeno da zakon treba prilagoditi promenama koje su nastupile na tržištu, treba i precizirati sve nejasnoće koje su se javljale kao problem u primeni i svakodnednom poslovanju privrednih subjekata koji se bave trgovinom.
Imajući navedeno u vidu, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić obrazovao je Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o trgovini 13.04.2017. godine i u istu imenovao predstavnike Sektora za normativne, upravne i poslove evropskih integracija, Sektora za trgovinu, usluge i politiku konkurencije i Sektora tržišne inspekcije ispred ministarstva, odnosno Privredne komore Srbije i NALED-a, ispred privrede. Takođe, odlukom ministra, sastav pomenute radne grupe je dopunjen 17.10.2017. godine predstavnikom Sektora za informaciono društvo i još jednim predstavnikom Sektora tržišne inspekcije ministarstva, odnosno ministar je 13.03.2018. godine proširio nadležnost radne stavljajući joj u zadatak da posebno sagleda odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini (ZoET), te da zavisno od obima procenjene zakonodavne intervencije, u vidu izmene ovog ili donošenja novog zakona, predloži i izradi Nacrt zakona

 

Dakle, što se tiče izmena Zakona o trgovini rad radne grupe je usmeren ka:
- definisanje osnovnih pojmova;
- novoj podeli trgovine;
- određivanju uslova koja treba da ispuni trgovac da bi se bavio ovom delatnošću;
- definisanju odredbi koje se odnose na daljinsku trgovinu (elektronsku trgovinu, pre svega);
- preciznijem i jasnijem propisivanju prodajnih podsticaja i
- nadzoru, usklađivanju sa izmenama zakona, ali i sa novim ZiN i ZuP.