Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Plastični otpad: Evropska strategija za zaštitu planeta i građana te za jačanje industrije

30. marta 2018. godine je održana Sednica Odbora za trgovinu na kojoj je jedna od tačaka Dnevnog reda bila i upotreba plastičnih kesa u trgovini.

 

Postojeći Zakon o trgovini (ZoT) je usvojen 2010. godine, a izmenjen i dopunjen 2013. godine.

 

Savremeni načini trgovine, novi kanali komunikacija i marketinga zahtevali su da se preispitaju propisi koji uređuju obavljanje ovih delatnosti. Pored toga što je uočeno da zakon treba prilagoditi promenama koje su nastupile na tržištu, treba i precizirati sve nejasnoće koje su se javljale kao problem u primeni i svakodnednom poslovanju privrednih subjekata koji se bave trgovinom.
Imajući navedeno u vidu, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić obrazovao je Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o trgovini 13.04.2017. godine i u istu imenovao predstavnike Sektora za normativne, upravne i poslove evropskih integracija, Sektora za trgovinu, usluge i politiku konkurencije i Sektora tržišne inspekcije ispred ministarstva, odnosno Privredne komore Srbije i NALED-a, ispred privrede. Takođe, odlukom ministra, sastav pomenute radne grupe je dopunjen 17.10.2017. godine predstavnikom Sektora za informaciono društvo i još jednim predstavnikom Sektora tržišne inspekcije ministarstva, odnosno ministar je 13.03.2018. godine proširio nadležnost radne stavljajući joj u zadatak da posebno sagleda odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini (ZoET), te da zavisno od obima procenjene zakonodavne intervencije, u vidu izmene ovog ili donošenja novog zakona, predloži i izradi Nacrt zakona

 

Dakle, što se tiče izmena Zakona o trgovini rad radne grupe je usmeren ka:
- definisanje osnovnih pojmova;
- novoj podeli trgovine;
- određivanju uslova koja treba da ispuni trgovac da bi se bavio ovom delatnošću;
- definisanju odredbi koje se odnose na daljinsku trgovinu (elektronsku trgovinu, pre svega);
- preciznijem i jasnijem propisivanju prodajnih podsticaja i
- nadzoru, usklađivanju sa izmenama zakona, ali i sa novim ZiN i ZuP.

 

Početak rada centralnog registra faktura

U skladu sa najavljenim početkom rada CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA (najavljeno za 01.03.2018. godine), predstavljamo vam najčešća pitanja i odgovore u vezi registrovanja faktura u CRF.

Ovde možete pročitati Najčešća pitanja i odgovori u vezi registracije

III sednica Saveta za podršku malim i srednjim preduzećima i peduzetnicima na teritoriji Grada Novog Sada

U ponedeljak 26.02.2018. u Gradskoj kući održana je III sednica Saveta za podršku malim i srednjim preduzećima i peduzetnicima na teritoriji Grada Novog Sada. Na Dnevnom redu su bile Inicijativa Društva trgovaca Novog Sada za smanjenje visine komunalne takse za isticanje firme i Inicijativa Društva trgovaca Novog Sada za izmenu Odluke o broju rashladnih uređaja ispred kioska i baraka. Sastanku su prisustvovali Saša Bilinović, v.d. načelnika Gradske uprave za privredu, Goran Sečujski, šef Kancelarije za lokani ekonomski razvoj Grada Novog Sada, Miroslav Laketić, v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove, Nenad Benović, v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove, Stanislava Prpa, v.d. načelnika Gradske poreske uprave... Ispred Društva trgovaca Novi Sad sednici je prisustvovao Mlađan Šumić, predsednik Društva.

Obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja

Poštovani članovi, ovde možete preizeti Obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja. Popunjeni i overeni obrazci zahteva sa propisanom dokumentacijom se predaju na Pisarnici Gradske kuće, Trg slobode, ulaz od strane Srpskog narodnog pozorišta.

Na obrazcu zahteva je navedena dokumentacija koju je neophodno uz isti priložiti i to: potvrdu o izvršenoj registraciji (PIB),  tehnički crtež u odgovarajućoj razmeri, koji sadrži iskazane mere, odnosno dimenzije koje rashladni uređaj zauzima na javnoj površini i mere koje određuju položaj rashladnog uređaja u odnosu na druge elemente javne površine (kolovoz, pešački prelaz, javni parking i sl.) kao i način na koji se rashladni uređaj postavlja na javnu površinu, fotografski prikaz javne površine na koju se rashladni uređaj postavlja – šire razmere, ugovor o održavanju čistoće, zaključen sa Javnim komunalnim preduzećem „Čistoća“ Novi Sad, ulica Sutjeska broj 2, ugovor o obnovi javne zelene površine zaključen sa Javnim komunalnim preduzećem „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, ulica Sutjeska broj 2, ukoliko se zauzima javna zelena površina, saglasnost vlasnika odnosno zakupca poslovnog prostora ispred koga se rashladni uređaj postavlja za period za koji se traži zauzimanje javne površine, ukoliko zahtev podnosi distributer, i dokaz o uplati Gradske administrativne takse u iznosu od 460,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, poziv na broj 97 20-511.

POSETA KOMPANIJI "GALEB SYSTEM"

U četvrtak 01.02.2018. godine članovi Upravnog odbora Društva trgovaca Novi Sad posetili su kompaniju "Galeb System". Pregovore o budućoj saradnji vodili su sa predsednikom i vlasnikom Radoslavom Veselinovićem i saradnicima.27717951 1959744244054377 1729821439 n