8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i
91/15),
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar zdravlja sporazumno donose

PRAVILNIK
O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI
MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA
OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI
(Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 109 od 30. decembra 2016)

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti
obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći.
Član 2.
Ovaj pravilnik ne primenjuje se na brodovima unutrašnje plovidbe i pomorskim brodovima.
Član 3.
Poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći, da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za
pružanje prve pomoći i obezbedi sredstva i opremu za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene
rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, broj zaposlenih koji učestvuju u procesu
rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na radu i udaljenost do najbliže
medicinske pomoći.
Pružanje prve pomoći mora biti organizovano na način da je prva pomoć dostupna svakom zaposlenom tokom
radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama.
Član 4.
Pozivanje medicinske pomoći ni na koji način ne sme da utiče na odlaganje pružanja prve pomoći.
Prva pomoć pruža se povređenima i naglo obolelima na radu u skladu sa savremenim metodama pružanja
prve pomoći.
Pružanjem prve pomoći mora da se, bez odlaganja, obezbedi otklanjanje neposredne opasnosti po život i
zdravlje povređenog ili naglo obolelog.
Pružanje prve pomoći obezbeđuje se saglasno Uputstvu i postupcima za pružanje prve pomoći (Prilog 1) koji
je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 5.
Za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca
u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici, za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve
pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika.
Poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu bude prisutan
najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći.
Poslodavac je dužan da obezbedi da pri radu na radnom mestu sa povećanim rizikom bude prisutan najmanje
jedan zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.
Poslodavac odlučuje o broju zaposlenih koji će završiti osposobljavanje i koji će biti zaduženi za pružanje prve
pomoći, a na osnovu procene njihove sposobnosti za izvođenje postupaka pružanja prve pomoći, a naročito
obuhvaćenih naprednim osposobljavanjem.
Član 6.
Poslodavac je dužan da sve zaposlene upozna koji zaposleni su određeni i osposobljeni za pružanje prve
pomoći.
Član 7.
Sredstva i oprema za pružanje prve pomoći moraju da se nalaze i da budu dostupna na svim mestima gde
uslovi rada to zahtevaju i obeležena u skladu sa propisima.
Poslodavac je dužan da obezbedi zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u radnim
prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom.
Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100
zaposlenih i dalje na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba.
Član 8.
U zidnom ormariću ili prenosivoj torbi za pružanje prve pomoći moraju se nalaziti samo sredstva i oprema koja
su za to namenjena, a naročito:
1) sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10 x 10 cm (5 kom.);
2) sterilna gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80 x 25 cm (5 kom.);
3) sterilna gaza po 1/2 m – pojedinačno pakovanje 80 x 50 cm (5 kom.);
4) sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80 x 100 cm (5 kom.);
5) kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom.);
6) kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 kom.);
7) lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 m (2 kom.);
8) lepljivi flaster sa jastučićem (1 kutija);
9) trougla marama veličine 100 x 100 x 140 cm (5 kom.);
10) igla sigurnica (5 kom.);
11) makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom.);
12) rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom.);
13) pamučna vata, 100 g (2 kom.);
14) nejodno antiseptičko sredstvo za kožu, 100 ml (1 kom.);
15) specifikacija sadržaja (1 kom.).
Pored sredstava i opreme u zidnom ormariću ili prenosivoj torbi mora se nalaziti i Uputstvo i postupci za
pružanje prve pomoći (Prilog 1), a isti moraju biti istaknuti u prostorijama poslodavca na vidnom i lako
uočljivom mestu.
Član 9.
Poslodavac je dužan da sredstva i opremu za pružanje prve pomoći održava u urednom stanju i da utrošena
sredstva i opremu za pružanje prve pomoći iz zidnog ormarića ili prenosive torbe iz člana 8. ovog pravilnika
dopuni odmah.
Član 10.
Zidni ormarić mora da bude smešten na lako dostupnom mestu, kome je pristup poznat i omogućen svakom
zaposlenom. Na spoljašnjoj strani ormarića mora da se nalazi znak crvenog krsta.
Na zidnom ormariću mora da bude označena:
1) adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove;
2) adresa i broj telefona zdravstvene ustanove koja pruža specifične usluge za pojedine povrede (npr. Centar
za trovanja, Centar za opekotine itd.);
3) brojevi telefona najbliže policijske stanice i vatrogasne službe;
4) brojevi telefona i imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.
Član 11.
Zidni ormarić za pružanje prve pomoći može biti zaključan.
Ako poslodavac odluči da zidni ormarić bude zaključan, dužan je da sve zaposlene upozna gde se nalazi ključ
i rezervni ključ od zidnog ormarića za pružanje prve pomoći. Ključ mora biti dostupan u svim fazama procesa
rada.
Član 12.
Prvu pomoć povređenom ili naglo obolelom, pruža zaposleni koji ima završeno ospobljavanje za pružanje prve
pomoći.
Za svaku povredu ili naglo nastalu bolest potrebno je da se pozove i zaposleni sa završenim naprednim
osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.
Zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad moraju
biti osposobljeni da sami sebi pomognu, ukoliko im stanje to dozvoljava.
Član 13.
Osposobljavanje zaposlenih obuhvata teorijski i praktični deo i mora se prilagoditi procenjenim rizicima na
radnom mestu i sprovodi se prema Programu osposobljavanja iz prve pomoći (Prilog 2), a sadržina programa
mora da obuhvati osnovno osposobljavanje iz prve pomoći za sva radna mesta u radnoj okolini i napredno
osposobljavanje iz prve pomoći za radna mesta sa povećanim rizikom.
Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći vrši se svakih pet godina.
Program osposobljavanja iz prve pomoći (Prilog 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 14.
Osposobljavanje zaposlenih iz pružanja prve pomoći prema odredbama ovog pravilnika mora se obaviti u roku
od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Obaveze osposobljavanja iz prve pomoći oslobođeni su zdravstveni radnici.
Zaposleni koji su završili obuku iz prve pomoći i lica koja su položila ispit iz prve pomoći u skladu sa drugim
propisima oslobođeni su obaveze osnovnog osposobljavanja iz prve pomoći do isteka roka od pet godina.
Član 15.
Poslodavci koji su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, obezbedili korišćenje sredstava i opreme za
pružanje prve pomoći dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od dve
godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Član 16.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve
pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu (“Službeni list SFRJ”, broj 21/71).
Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00009/2016-01
U Beogradu, 23. decembra 2016. godine
Ministar, Aleksandar Vulin, s.r.
Broj 110-00-00464/2016-07-1
U Beogradu, 23. decembra 2016. godine
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar, s.r.

No Comments

Leave a Comment