8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

ФИСКАЛИЗАЦИЈА-ПРИМЕНА

Сви обвезници фискализације у Републици Србији треба да пређу на нови модел фискализације који подразумева употребу нових хардверских и софтверских решења.   Тим поводом смо за наше чланове обезбедили консултанта у тој области, нашег сарадника Зорана Крстина из компаније “Bus computers”.

  1. Од 1. октобра 2021. године обвезник фискализације на порталу Пореске управе еПорези попуњава пријаву својих пословних јединица/продајних објеката.
  2. Обвезник фискализације добија Упутство за увођење у фискализацију у пореско сандуче на порталу еПорези. Ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку и директно са портала еПорези се пријављују на Сервис за пореске обвезнике (еФискализација).
  3. Преко еФискализације, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Захтев се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.
  4. Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа добија обавештење о израђеном безбедносном елементу који ће бити на располагању за преузимање на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.
  5. Након што обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај и врши се аутоматско повезивање са Пореском управом, чиме завршава процес ефискализације.

Ко је обвезник фискализације?

Обвезник фискализације је према Закону о фискализацији („Службени гласник РС“, брoj 153/20) сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало. Промет на мало је сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја – аутомата. Обвезник фискализације је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет на мало и то независно од начина плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), укључујући и примљене авансе за будући промет на мало, преко електронског фискалног уређаја. Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21) одређене су делатности код чијег обављања не постоји обавеза евиднетирања промета преко електронског фискалног уређаја.

Шта је безбедносни елемент, да ли морам то да имам?

Безбедносни елемент је хардварски или софтверски елемент који Пореска управа издаје обвезнику фискализације. Обвезник фискализације мора имати безбедносни елемент јер је дужан да користи безбедносни елемент за потписивање фискалних рачуна за потребе спровођења поступка фискализације и потврде идентитета приликом размене података и информација са Пореском управом. Рачун који је издат без коришћења безбедносног елемента не може се сматрати фискалним рачуном. Безбедносни елемент садржи електронски сертификат који служи да репродукује дигитални потпис обвезника фискализације приликом издавања сваког фискалног рачуна, као и да репродукује заштићену лозинку обвезника приликом повезивања са Системом за управљање фискализацијом (СУФ). Безбедносни елемент је персонализован за обвезника фискализације, за конкретан пословни простор и пословну просторију. Неовлашћено лице не може користити безбедносни елемент, у другом пословном простору и пословној просторији, тј. у оквиру неодговарајућег електронског фискалног уређаја.

Где да набавим безбедносни елемент?

Безбедносни елемент издаје Пореска управа на основу поднетог захтева пореског обвезника. Захтев се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе. Након извршене провере достављених података, решењем се одлучује о захтеву у року од једног дана од дана подношења захтева и доставља се подносиоцу захтева. Рок за издавање безбедносног елемента је 7 дана од достављања решења.

Где да пријавим или ажурирам податке о пословним просторима?

Обвезник фискализације дужан је да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи електронским путем достави податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај, и то за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Захтев за генерисање јединствене ознаке пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе и садржи следеће податке: – ПИБ пореског обвезника; – Назив, односно име и презиме обвезника фискализације; – Назив пословног простора и пословне просторије; – Тип пословног простора и пословне просторије; – Геолокацију пословног простора и пословне просторије (просторне координате); – Адресу пословног простора и пословне просторије; – Врсте делатности које се обављају у пословном простору и пословној просторији; – Датум почетка обављања делатности у пословноом простору и пословној просторији; – Датум привременог затварања пословног простора и пословне просторије; – Датум престанка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији; – Квадратура пословног простора и пословне просторије; – Статус пословног простора и пословне просторије (активан/неактиван). У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Које податке мора да садржи фискални рачун?

Фискални рачун обавезно садржи следеће податке: 1) врсту рачуна (промет или аванс); 2) тип трансакције (продаја или рефундација); 3) назив обвезника фискализације и јединствену ознаку пословног простора; 4) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника фискализације; 5) ПИБ правног лица, односно обвезника пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, ако је корисник испоручених добара и пружених услуга, односно добара и услуга које ће бити испоручене или пружене у случају примљених аванса, правно лице, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана; 6) назив, количину, јединицу мере, цену по јединици мере, ознаку пореске стопе и вредност евидентираног промета добра, односно услуге; 7) спецификацију пореских стопа; 8) износ пореза по пореским стопама; 9) укупан износ пореза; 10) вредност промета по пореским стопама; 11) укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату (уз напомену ако је плаћање извршено путем аванса), начин плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), уплаћен износ и износ разлике за повраћај купцу добара, односно кориснику услуга; 12) дан, месец, годину, сат, минут и секунд сачињавања фискалног рачуна; 13) јединствени редни број фискалног рачуна; 14) јединствени редни број фискалног рачуна по врсти рачуна и типу трансакције; 15) Дводимензионални бар-кôд (енг. QR – Quick Response) за верификацију који садржи све елементе електронског потписа када се штампа фискални рачун или хиперлинк за верификацију када се фискални рачун издаје у електронској форми; 16) позив на број другог фискалног рачуна, односно другог релевантног документа, уколико постоји потреба.

Да ли могу да на фискални рачун ставим и неке рекламне поруке?

Фискални рачун може садржати рекламне поруке у складу са законом. На фискалном рачуну могу да се исказују и бројеви телефона, и други подаци у текстуалном формату који су значајни обвезнику фискализације и/или купцу добара, односно кориснику услуга. Ови подаци (рекламне поруке, бројеви телефона…) не смеју бити приказани истим фонтом као и остали подаци на фискалном рачуну – величина фонта мора бити мања од текста осталих података на фискалном рачуну.

Како да доставим Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима када нестане интернет (када је у прекиду)?

Обвезник фискализације дужан је да у моменту промета на мало сваки рачун обради посредством процесора фискалних рачуна и безбедносног елемента (у даљем тексту: фискализује рачун), као и да Пореској управи доставља податке о издатим фискалним рачунима путем сталне интернет везе у реалном времену у тренутку промета на мало. Изузетно, уколико постоји прекид интернет везе или она није доступна на месту промета, обвезник фискализације доставља Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима периодично, одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од 5 дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна. Уколико се подаци не достављају Пореској управи у реалном времену, у тренутку промета на мало, обвезник фискализације је дужан да податке чува у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса ових података Пореској управи, након чега нема обавезу даљег чувања података о издатим фискалним рачунима у интерној меморији електронског фискалног уређаја.

Како да изменим пореску стопу у систему?

Електронски фискални уређај добија податке о пореским стопама из Система за управљање фискализацијом (СУФ). СУФ дефинише ознаке пореске стопе које се користе, администрира претходно дефинисане пореске стопе, одређује датуме за промену пореских стопа и примењује измењене пореске стопе.

Уколико купац испоручену робу или услуге плаћа користећи више од једног начина плаћања (нпр. део готовином, а део чеком) да ли то мора да се искаже на фискалном рачуну?

Преко електронског фискалног уређаја, у оквиру података о начину плаћања, на фискалном рачуну се наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра и ли пружене услуге: 1. „готовина“, 2. „инстант плаћање“, 3. „платна картица“, 4. „чек“, 5. „пренос на рачун“, 6. „ваучер“, 7. „друго безготовинско плаћање“. У случају да купац, односно корисник услуга, плаћа испоручена добра или пружене услуге, користећи више од једног начина плаћања, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру података о начину плаћања, на фискалном рачуну може навести и више података о начину плаћања, при чему је у обавези да искаже и плаћене износе подељене по појединачним начинима плаћања.

Колико дуго се може вршити провера фискалних рачуна преко система за проверу?

Провера фискалног рачуна преко система за проверу је могућа 10 година након датума издавања фискалног рачуна. Проверу је могуће спровести више од једном и на више од једног начина. За проверу фискалног рачуна неопходна је интернет веза и одговарајући уређај који омогућава скенирање QR кода и/или приступање хиперлинку.

Имајући у виду нови Закон о фискализацији да ли ће и даље бити обавезно водити КЕП књигу (Књигу о евиденцији промета)?

Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, брoj 153/20) који се примењује од 1. јануара 2022. године не прописује вођење КЕП књиге. Обавеза вођења КЕП књиге је регулисана Правилником о евиденцији промета (“Сл. гласник РС”, бр. 99/2015 и 44/2018 – др. закон) који је у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација, и који је на снази и даље. Напомињемо да према чл. 3 Правилника КЕП књига води се посебно за свако велепродајно место, продајни објекат и друго продајно место на којем се обавља трговина на мало, пружају комисионе услуге и врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња.

Када купац дође да купи робу на 5 рата, да ли се за сваку рату посебно купцу издаје по један фискални рачун ( Колико рата толико рачуна )?

Фискални рачун је фискални документ којим се потврђује да је појединачно остварени промет на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, евидентиран у електронском фискалном уређају. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о врсти фискалног рачуна, на фискалном рачуну, наводи један од следећих података: 1) промет; 2) аванс. Рачуном за промет, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања оствареног промета добара и услуга на мало (у даљем тексту: промет на мало). Рачуном за аванс, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања примљеног аванса за будући промет на мало. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о типу трансакције, на фискалном рачуну наводи један од следећих података: 1) продаја; 2) рефундација, односно поништавање рачуна. Продајом, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се тип трансакције који подразумева промет на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања, на фискалном рачуну наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра, односно пружене услуге: 1) “готовина” – ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем); 2) “инстант плаћање” – ако се плаћање врши инстант трансфером одобрења на продајном месту”; 3) “платна картица” – ако се плаћање врши платном картицом; 4) “чек” – ако се плаћање врши чеком; 5) “пренос на рачун” – ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос; 6) “ваучер” – ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања; 7) “друго безготовинско плаћање” – ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог фискалног рачуна, односно релевантног документа у случајевима наведеним у чл. 11 Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“ бр. 31/21), односно у случају издавања рачуна за промет на мало, у смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, у оквиру кога је плаћање извршено путем аванса, у целости или делимично, када се исказује позив на јединствени редни број једног или више рачуна за аванс, у смислу члана 2. став 1. тачка 2) наведеног Правилника. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог релевантног документа, у случају да поред фискалног рачуна купцу добара, односно кориснику услуга издаје и други рачун или сличан документ, а који се не сматра фискалним рачуном у смислу члана 5. став 1. Закона. Напомињемо да пореска обавеза настаје у моменту промета, односно у моменту издавања авансног рачуна који се издаје за будући промет на мало (сам фискални рачун, као и пореска обавеза, не може се делити на рате).

Шта подразумева нови модел фискализације?

Нови модел фискализације подразумева коришћење електронског фискалног уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QR кодом. Електронски фискални уређај осим касе, може да буде и рачунар, таблет, мобилни телефон. Такође, QR код на сваком рачуну подразумева да купци производа, односно корисници услуга, могу да провере да ли је њихов рачун издат у складу са законом. Сваки фискални уређај ће се састојати од елеманата чију употребу одобрава Пореска управа. Ти елементи су процесор фискалних рачуна (ПФР), који може бити локални (ЛПФР) или виртуелни (ВПФР) и електронски систем за издавање фискалних рачуна (ЕСИР). Уређај треба да садржи и безбедносни елемент који издаје Пореска управа, и који може бити у форми картице (у случају ЛПФР-а) или у форми фајла (у случају ВПФР-а). Обвезнику фискализације остављена је могућност да, уколико има капацитета, самостално развија и имплементира уређај за потребе свог пословања, који Пореска управа одобрава пре почетка коришћења.

Када почиње транзициони период и до када морам у потпуности да пређем на нови модел?

Транцизиони период ће почети 1. новембра 2021. године. Од тада ће порески обвезници моћи постепено да прелазе на нови модел фискализације. Уколико један продајни објекат уђе у транзициони период, обавеза је да сви фискални уређаји у том објекту буду у истом статусу. Рок за потпуни прелазак на нови модел фискализације ће бити продужен тако да ће обвезници фискализације бити у обавези да у потпуности пређу на нови модел до 30. априла 2022. године.

Који фискални уређај да изаберем?

У складу са усвојеним законом, подзаконским актима и техничким упутством, порески обвезници имају на располагању широк дијапазон могућих уређаја. У складу са својим пословним потребама, порески обвезник се може определити како за хардверски фискални уређај – каса, таблет, мобилни телефон, тако и за комбинацију хардверских и софтверских компоненти уређаја. Порески обвезници са малом фреквенцијом издавања фискалних рачуна по дану, се могу на пример определити за решење које подразумева таблет, на коме треба инсталирати софтвер за касу, локални процесор фискалних рачуна, као и безбедносни елемент. Потребан је и обичан или термални штампач. Напомињемо да фискални обвезник може да користи постојећи, али надограђен фискални уређај, уколико је као такав добио одобрење Пореске управе. На такав уређај је неопходно инсталирати нови хардверски или софтверски локални процесор фискалних рачуна, као и безбедносни елемент у виду картице или фајла. Уколико обвезник набави потпуно нови уређај, у коме се већ налази софтверски или хардверски процесор и интегрисани штампач, онда му је неопходан још само безбедносни елемент. Такође, порески обвезник може да користи потпуно обичан или термални штампач. Важно је да има могућност да штампа рачун са QR кодом.

Како се пријављујем/фискализујем у новом моделу?

Порески обвезник је у обавези да од 1.октобра 2021. године путем портала Пореске управе еПорези попуни пријаву својих пословних јединица/продајних објеката, а након тога у своје пореско сандуче добија Упутство за увођење у фискализацију. Директно са портала еПорези се пријављује на Сервис за пореске обвезнике (еФискализација) где може да затражи израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и пословни простор који је претходно пријавио. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Безбедносни елементи у виду картице се затим могу подићи у надлежној филијали Пореске управе, а ако су у виду фајла онда се шаљу у пореско сандуче. Након што обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај и врши се аутоматско повезивање са Пореском управом, чиме завршава процес ефискализације.

Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

Да, рачуне је могуће издавати и када постоји прекид интернет везе, што је и законска обавеза. У складу са законом, изузев у случају онлајн продаје, порески обвезници су у обавези да имају најмање један локални процесор фискалних рачуна по продајном објекту. Он ће бележити и електронски потписивати све обављене трансакције до момента поновног успостављања интернет везе.

Да ли ћу моћи да проверим да ли је фискални рачун валидан?

Да. У новом моделу фискализације сваки фискални рачун садржаће QR код, путем кога ће купац или корисник услуге моћи да провери да ли је рачун валидан. Такође, на овај начин ће се аутоматски квалификовати за будуће онлајн наградне игре.

Да ли је неопходно дефискализовати стари фискални уређај?

Дефискализација старих фискалних уређаја неће бити неопходна, већ ће бити аутоматски извршена повезивањем нових фискалних уређаја са сервером у Пореској управи и стављање старих уређаја ван функције.

Који су бенефити новог модела фискализације?

Нови модел фискализације ће резултирати смањењу оперативних трошкова пореских обвезника, укинуће непотребно администрирање, и самим тим створити бољи пословни амбијент. Трошкови ће бити смањени у делу издатака за ГПРС пренос података дневног извештаја, а такође и за штампање контролних трака за фискалне рачуне, чување контролних трака, обавезни годишњи сервис фискалних уређаја, поступак фискализације/дефискализације фискалних уређаја, итд. Такође, нови модел фискализације допринеће смањењу сиве економије и смањиће могућност злоупотребе, што значи више новца у буџету за изградњу ауто-путева, болница, школа, вртића.

У прилогу је текст који је преузет са сајта http://budiefiskalizovan.gov.rs/ на ком можете деталјно да се информишете поводом примене новог модела фискализаије.

No Comments

Leave a Comment