8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

УРЕДБА О ОБАВЕЗНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХЛЕБА ОД БРАШНА „Т-500”

„Службени гласник РС“, број 56/2022

10.05.2022.

Члан 1.

Овом уредбом се уређује обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500”, одређује се максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом хлеба од брашна „Т-500” (у даљем тексту: произвођачи хлеба).

Члан 2.

Произвођачи хлеба обавезни су да произведу и ставе у промет хлеб од брашна „Т-500” у количини од најмање 30% дневне производње свих врста хлеба.

Хлеб од брашна „Т-500” из става 1. овог члана је векна најмање тежине 500 грама, са следећим основним састојцима: 370 грама брашна „Т-500”, со 7,4 грама, квасац 9,25 грама и адитив 1,48 грама (за векну тежине 500 грама).

Члан 3.

Највиша обрачуната маржа која је део велепродајне цене хлеба, векне тежине 500 грама, не може бити већа од 2%.

Члан 4.

Највиша обрачуната маржа која је део малопродајне цене хлеба, векне тежине 500 грама, не може бити већа од 6%.

Највиша укупна стопа марже, односно трошкова промета (укључујући све врсте рабата, каса сконто и сл.) не може бити већа од 8,12% у односу на произвођачку цену хлеба.

Произвођачка цена из става 2. овог члана се обрачунава у висини до 41,20 динара по векни хлеба.

Члан 5.

Трговци на мало који продају хлеб обавезни су да у структури дневне набавке свих врста хлеба имају најмање 30% хлеба од брашна „Т-500”.

Трговци на мало који продају хлеб из члана 2. став 2. ове уредбе, могу да врате произвођачу хлеба до 5% (ремитенда) од набављене количине на дневном нивоу.

Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.

Члан 6.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не произведе и не стави у промет хлеб из члана 2. ове уредбе, односно ако се не придржава начина обрачуна марже или поступа супротно одредбама чл. 3–5. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 7.

Надзор над применом ове уредбе спроводe министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, a важи 90 дана од дана ступања на снагу.

No Comments

Leave a Comment