8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

IZRADA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

Na osnovu člana 123 tačka 3 Ustava Republike Srbije i člana 42 stav 1Zakon o Vladi (Službeni glasnik R.Srbije,broj 55/05,71/05-ispravka 101/07,65/08,16/11,68/12-US, 72/12,7/14-US,44/14 i 30/18-dr zakon ),a u vezi sa članom 7.Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Slzžbeni glasnik RS ,br 101/05,91/15 i 113/17-dr zakon) i članom 14 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS broj 15/16   donosim:

POSLODAVCI SU U OBAVEZI DA DONESU

PLAN PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE I ŠIRENJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Novčanom kazno od 50.000 do 500.000 dinara ,kazniće se poslodavac sa svojstvom pravnog lica :

1.Ne izradi Plan preventivnih mera I aktivnosti za sprečavanje pojave I širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (član 4)

2.ako ne obezbedi I ne sprovodi preventivne mere bezbednosti I zdravlja na rau utvrđene ovom uredbom ( čl.6 I 12 )

3.ako odmah ,od pojave siptoma bolesti kod zaposlenog ili prisutnog lica (gosta, klienta, stanci,kupca)ne prijavi nadležnoj zdravstvenoj ustanovi opasnu pojavu koja može da dovede do širenja virusa I da prouzrokuje kod ljudi ozbiljnu infekciju I bolest (član 11 stav2)

Novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stave 1 ovog člana poslodavca koji je preduzetnik

Novčanom kaznom od 30.000 od 50.000 kazniće se za prekšaj iz stave 1 ovog člana director odnosno drugo odgovorno lice kod poslodavca.

Novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se za prekšaj lice za bezbednost I zdravlje na radu ako ne obavlja poslove određene uredbom (član8)

Novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj zaposleni

  1. ako nenamenski koristi propisana sredstva I opremu za ličnu zaštitu na radu I sa njima pažljivo ne rukuje (član 9 stav 1 tačka 1).
  2. ako ne drži minimalno rasojanje od 2 metra u odnosu na drugo lice.
  3. ako ne obavesti poslodavca ukoliko posumlja na siptome zarazne bolesti COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 kod sebe ,kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice.

Ovde možete preuzeti pravilnik

Na osnovu toga pripremili smo ponudu za članove Društva od firme koja ima licencu za obavljanje takvih vrsta delatnosti. Klikom ovde Tabela za prijavu možete popuniti prijavu (tabelu) koja će biti prosleđena za izradu plana primene mera.

No Comments

Leave a Comment